În conformitate cu Legea nr.395/2004 privind activitatea hidrografică maritimă și Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M129/2016 privind stabilirea datelor publice obținute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziția utilizatorilor, a activităților hidrogragrafice, cartografice și de publicare care se pot desfășura contra cost, precum și a tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Hidrografică Maritimă colectează taxa pentru serviciul de semnalizare maritimă prin faruri pentru navele străine şi româneşti care intră în porturile românești.

Acestă taxă este:

  • pentru nave maritime = 0,03 euro/UTB
  • pentru nave pescadoare = 0,02 euro/UTB

În cazuri speciale tariful se aplică la tonajul brut redus cum este menționat în Certificatul Internațional de Tonaj al navei, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 530/2012. Pentru buna funcționalitate și corectitudine, o copie a Certificatului Internațional de Tonaj va fi transmisă în termen de 5 (cinci) zile Direcției Hidrografice Maritime Constanța.

Plata va fi efectuată exclusiv prin transfer bancar în unul din conturile indicate pe factura fiscală emisă de către Direcția Hidrografică Maritimă în vederea plății, în lei, la cursul practicat de Banca Națională a României din ziua facturării, conform art. 2, alin. 1 din Ordinului nr. 129/2016. Cuantumul spezelor bancare de transfer până în momentul creditării contului Direcției Hidrografice Maritime, precum și riscul transferului bancar sunt asumate exclusiv de către Agent. Plata se poate efectua și în euro, în contul special de valută (euro) specificat pe factura fiscală emisă, conform art. 1, alin. 1 din Ordinului nr. 235/2018.

Conturile Direcției Hidrografice Maritime:

  • RO58 TREZ 2312 0E33 0800 XXXX - lei - deschis la Trezoreria Constanța
  • RO02 RNCB 0114 0320 5302 0110 - lei - deschis la Banca Comerciala Română
  • RO37 RNCB 0114 0320 5302 0112 - euro - deschis la Banca Comerciala Română

Beneficiarul/Agentul este obligat să achite integral factura în termen de maxim 45 (patruzeci și cinci) de zile de la data comunicării de către Direcția Hidrografică Maritimă Constanța, prin fax sau email. După această perioada beneficiarul/agentul va plăti penalități. Dobânzile legale penalizatoare sunt calculate conform prevederilor Legii nr. 72/2013, în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea neexecutată a obligației până la data îndeplinirii integrale a acesteia.

 

Model de contract de prestări servicii încheiat între Direcția Hidrografică Maritimă și agenți, format pdf (31 KB)

 

Pentru detalii privind serviciul de semnalizare maritimă prin faruri puteți lua legătura direct cu personalul din compartimentul responsabil:

  • Șef birou management derulare contracte și urmărire debite, E-mail: semnalizaremaritima@dhmfn.ro
  •  

    *UTB = unitate de tonaj brut (GT – gross tonnage), conform Convenției internaționale asupra măsurării tonajului navelor, încheiată la Londra la 23 iunie 1969.

Top